Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Kolorowy pasek

Dostawa do placówek oświatowych Gminy Mogilno węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek w sezonie grzewczym 2017/2018 roku

Zamawiający:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Tytuł przetargu:
Dostawa do placówek oświatowych Gminy Mogilno węgla kamiennego w asortymencie ekogroszek w sezonie grzewczym 2017/2018 roku

CPV:
09200000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt 1, 1a i 1b
2.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
2.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
2.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.


Termin realizacji:
od dnia 1.12.2017 r. do dnia 30.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marek Chudyszewicz

Miejsce składania ofert:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. Narutowicza 1A, 88-300 Mogilno
SEKRETARIAT


Oferty można składać do:
2017-10-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-10-04 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. Narutowicza 1A, 88-300 Mogilno
Gabinet Dyrektora


Kryteria wyboru:
1.Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do zczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1.oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3.wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są:
1) Cena - 60%
2) Wartość opałowa - 35%
3) Termin płatności - 5%
4.W kryteriach, o którym mowa w ust. 2 oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny za 1 tonę ekogroszku, wartość opałowej ekogroszku oraz terminu płatności za dostarczony opał.


Wadium:
Zamawiający nie wymaga

Uwagi:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W związku z procedurą odwróconą, oferta powinna zawierać następujące dokumenty::
1)Formularz ofertowy ( Załącznik Nr 1 )
2)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki i nie podlega wykluczeniu.
3) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (98.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr1 Formularz (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 2 Oświadczenie (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 3 Grupy kapitałowe (32.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 4 Umowa (36.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał_ Nr 5 Wykaz dostaw (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie
Źródło informacji:Marek Chudyszewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Chudyszewicz
Data wprowadzenia:2017-09-20 11:49:41
Opublikował:Marek Chudyszewicz
Data publikacji:2017-09-21 09:23:56
Ostatnia zmiana:2017-10-05 13:01:14
Ilość wyświetleń:708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij